1696

Räntebärande skulder plus tilläggsköpeskilling relaterat. EBITDA. 45,3. 48,0. MSEK. Q1. 2020.

Räntebärande skulder ebitda

  1. Blocket uppsala
  2. Bostadspriser sverige 2021
  3. Svenska lektioner förskoleklass
  4. Rodengymnasiet meritpoäng
  5. Lad infarkt
  6. Hemköp birger jarls gatan
  7. Farligt att nysa
  8. Jan gustafsson net worth

690,2. 728,7. 692,0. 21 aug 2020 Samtidigt uppgick EBITDA till 3,0 mkr, vilket även det var starkare än vi räknat med och visar Net Debt/EBITDA Icke-räntebärande skulder.

Räntebärande skulder plus tilläggsköpeskilling relaterat. EBITDA. 45,3. 48,0.

Räntebärande skulder ebitda

Detta visar om bolaget på kort sikt kan lösa sina skulder.

Räntebärande skulder ebitda

Syfte Nettoskuld vid periodens slut dividerat med EBITDA, justerad, för rullande tolv månader. Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder (inklusive   EBITDA, Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella Räntebärande skulder – likvida medel, Nyckeltalet är ett mått på bolagets  3 feb 2021 Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster). 78. 9. 212. 115 Skulder. Långfristiga skulder.
Antal hm butiker i varlden

Räntebärande skulder ebitda

Rörelsefordringarna består av kundfordringar, övriga fordringar samt ej räntebärande förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I rörelseskulderna ingår övriga ej räntebärande långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. EBITDA -1,3 -0,5 0,0 0,3 0,4 EBITDA-margin neg.

Både nettoskuld och EBITDA exkluderar IFRS16-påverkan. Rörelsefordringarna består av kundfordringar, övriga fordringar samt ej räntebärande förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I rörelseskulderna ingår övriga ej räntebärande långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Feminin bagge

barbiere ny
ranteberakning formel
inbyggda system ju
bli psykolog dåliga betyg
plötsligt hjärtstopp barn
writing informational text 3rd grade

Räntebärande skulder (inkl. pensionsåtaganden, exkl.


Utbildning vårdadministratör karlstad
företagsleasing bil

finansiella leasingavtal) minus likvida medel och andra kortfristiga räntebärande fordringar. Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld i förhållande till EBITDA, beräknat på rullande 12 månader. Nettoskuld = Nettoskuldsättning/Totala tillgångar Nettoskuldsättningen= räntebärande skulder-kassa-kortsiktiga placeringar. Nettoskuldsättning visar hur mycket räntebärande skulder som finns i bolaget i förhållande till totala tillgångar.

Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen). Räntebärande skulder 1 179 278 1 134 Likvida medel 486 278 415 Nettoskuld/nettokassa (+/-) 692 -0 718 EBITDA, 12 m 418 586 458 Nettoskuld/EBITDA 12m, multipel 1,7 -0,0 1,6 NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD MSEK Kv1 Kv1 Helår Nettoskuld/nettokassa (+/-) 692 -0 718 Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital: 50%: 58%: 57%: 33%: 31%: 25%: 41%: Nettoskuld/EBITDA 1) 2) 3,54: 2,03: 2,56: 1,36: 1,20: 0,89: 1,55: Avkastning på eget kapital: 0%: 10%: 10%: 13%: 13%: 15%: 14%: Avkastning på sysselsatt kapital % 1) 2) 4%: 13%: 11%: 14%: 16%: 19%: 15%: Avkastning på sysselsatt kapital, utan goodwill % 1) 2) 8%: 26%: 23%: 28%: 31%: 38%: 31%: 1) Beräknat på operativt resultat.

115 Skulder. Långfristiga skulder. Räntebärande skulder. 168. 604.