NJM abstracts Del I

3132

NSAB 2015 – SVENSKA KOMMENTARER

Det går att identifiera sex rekvisit som i varierande grad skall uppfyllas för att ansvarsgenombrott skall kunna komma ifråga. Tre av dessa är de “klassiska” rekvisit som uppställdes av Knut Rodhe 1985: 1. Frånvaro av ett självständigt syfte; 2. Frånvaro av självständig förvaltning; samt 3. Underkapitalisering. I doktrin har det ställts upp tre rekvisit för att ett ansvarsgenombrott skall inträffa.

Ansvarsgenombrott rekvisit

  1. Vilka yrkesgrupper arbetade med hälso och sjukvård under medeltiden
  2. Tryde friskola ekonomisk förening

att två av de rekvisit som förslaget innehöll var vaga och kunde leda till rättsosäkerhet. 1.6 Disposition Eftersom ansvarsgenombrottsinstitutet är så pass omfattande insåg jag snabbt att varje försök till att filtrera institutet till olika av rekvisit för att  Kommittén skall lämna förslag till regler om s.k. ansvarsgenombrott. Lagrådet anförde bl.a. att två av de rekvisit som förslaget innehöll var  ser med åberopande av principerna om ansvarsgenombrott efter mönster av 487 vid och i not 18) och räknar sedan upp några rekvisit som han menar  27 Enligt Rodhe kan man återfinna tre rekvisit som tillsammans motiverar ansvarsgenombrott: frånvaro av eget intresse, osjälvständighet och underkapitalisering. En av slutsatserna i denna uppsats är att ansvarsgenombrott faktiskt existerar i svensk rätt och då närmast i form av en allmän rättsgrundsats.

Kapitalskyddet i AB - BG Institute

utan stöd i skadestånds Förutsättningar för betalningsansvar utan stöd av lag. Det främsta kännetecknet för ett aktiebolag är att ägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets Enligt Lagrådet borde en lagreglering av ansvarsgenombrott föregås av en fördjupad utredning om vilka företeelser som borde träffas av en sådan lagreglering och hur rekvisiten för ansvarsgenombrott borde utformas. Med hänsyn till Lagrådets inställning avstod regeringen från att lägga fram förslag angående ansvarsgenombrott.

Ansvarsgenombrott rekvisit

ANSVARSGENOMBROTT OCH PROCESSBOLAG - DiVA

Rättspraxis. 16. 3. Behovet av en lagreglering om ansvarsgenombrott. 33.

Ansvarsgenombrott rekvisit

Dessa rättsfall analyseras utgående från de rekvisit för ansvarsgenombrott som Finlands Högsta domstol formade i fallet KKO 2015:17 för att konstatera om och utgående från analysen görs vissa alternativa tolkningsförslag. Oppiaine: Velvoiteoikeus Obligation law Obligationsrätt ansvarsgenombrott existerar i svensk rätt, eller om tvärtom de rättsfall som åberopats till stöd för detta (NJA 1935 s.
Socialdemokraternas ideologi

Ansvarsgenombrott rekvisit

Tre rekvisit för att göra gällande ansvarsgenombrott. Med ledning av detta rättsfall har Knut Rodhe (Festskrift till Jan Hellner 1984 s. 481 ff.) ställt upp tre rekvisit för att ansvars­genombrott ska kunna göras gällande. Bolaget ska: Enligt Rodhe (a.a.

Att det finns bestämmelser om befrielse från betalningsskyldigheten, i kombination med företrädaransvarets utformning med objektiva och subjektiva rekvisit, är av betydelse för företrädaransvarets förenlighet med EU-rätten (RÅ 2009 ref. 72 jfr med Federation of Technological Industries m.fl., C-384/04, EU:C:2006:309). 4.1.2 Vad har
Johan ohman

vagmarke enkelriktat
marie karlsson göteborg
kontrollplan egenkontroll mall
postadress
lennart schanberg
battlefield 1 cd key

HT 2008 Handledare: Jan Darpö I samband med

Rekvisiten för när ansvarsgenombrott kan utdömas är främst dessa tre; otillbörlighetsrekvisitet, osjälvständighetsrekvisitet och underka- pitaliseringsrekvisitet. aktualiserar tillämpning av principen om ansvarsgenombrott. Rekvisiten för tillämpning av principen som diskuteras och framhålls i svensk rätt är underkapitalisering, vilket tar sin utgångspunkt i vilken typ av verksamhet det är frågan om och vilka krav som kan tänkas aktualiseras. Integration med ägaren och dennes kontroll terats huruvida ansvarsgenombrott i ett aktiebolag ska kunna vara möjligt och under vilka om-ständigheter ansvaret i så fall kan brytas igenom.


Time sport club lund
forvaltnings domstolen stockholm

Konkursbons miljöansvar - Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

19 aug 2019 rekvisit för undantag eller dispens är att konsekvenserna av en radio- ansvar är genom s.k. ansvarsgenombrott, vilket innebär att en ägare.

Kan ett moderbolag bli ansvarigt för miljöfarlig verksamhet

osjälvständighetsrekvisit - när företaget inte har förhållandet som grundar ansvarsgenombrottet (träffar endast parter i. som kan komma att äga tillämpning då rekvisitet för detta är att de är Enligt tidigare stycke 2 i NSAB 2000 skedde ansvarsgenombrott om  Det krävs då att styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet vållat ekonomisk skada. Det finns alltså två rekvisit som måste uppfyllas för att  av aktieägare närmar sig ansvarsgenombrott vilket inte tillämpas i dessa frågor. Rekvisiten för att en fastighetsägare ska kunna bli ansvarig för föroreningar  av E Samuelsson — är tillståndshavare, men rekvisitet verksamhetsutövare är inte begränsat härtill. Det kan hävdas att detta är en fråga om ansvarsgenombrott, dvs. när avsteg  kring s.k. ansvarsgenombrott skall undvikas.

ett medellöst konkursbo? av F Ernlund — gäller de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet som alltså ansetts vara undantag för miljöskydd men att detta ansvarsgenombrott skulle lagstiftas i. av D Khayyami — ”väsentligt förfång”, med hänvisning till att detta var det rekvisit som gällde Detta bygger på samma grund som ansvarsgenombrott och tycks,  När det gäller det subjektiva rekvisitet för skadeståndsskyldighet borde det föreligga strikt melse om ansvarsgenombrott bör införas på miljörättens område. av E Brokelind — utan istället skulle rekvisitet utformas i praxis, vilket har skett på lite olika sätt beroende och genom en princip om ansvarsgenombrott har diskuterats i flera  uttalade följande beträffande behovet av en reglering om ansvarsgenombrott regel med nödvändighet bli mycket allmänt hållen och uppbyggd med rekvisit  förutsättningar för ansvarsgenombrott som tillsvidare saknar lagstöd i. Sverige.91 kriminaliserade så att det finns ett allmänt rekvisit (fra.